TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında hazırladığımız “Nanoteknoloji Eğitim Reformu” isimli projemiz ilimizde bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Malzeme Üretim ve Uygulama Merkezi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi iş birlikleri üzerine yapılandırılmıştır.Üniversitelerden sağlanacak olan öğretim üyesi akademik desteği ve ileri teknoloji ile donatılmış laboratuvar ortamında alınacak deneysel yöntem ve teknikler ile verilecek eğitimler sayesinde öğretmenlerimizin bu alanda bilgi ve farkındalık düzeyinin arttırılmasına olanak sağlanacaktır. Eğitim sonrasında hazırlanacak olan ders planları ve etkinliklerinin müfredata entegrasyonu ile derslerde Nanobilim ve Nanoteknoloji konularının etkin bir şekilde işlenmesi beklenmektedir. Öğrencilere ulaşacak olan bu bilgi ve uygulamalar onlarda Nanoteknoloji alanında farkındalık ve merak oluşturarak meslek seçimlerini büyük ölçüde etkileyecektir. Özellikle farklı Fen alanlarındaki öğretmenlerin derslerini deneysel çalışmalarla desteklemesi, Nanobilim-Nanoteknoloji eğitiminin okullarda yaygınlaşması, öğrencilerin Nanoteknoloji’nin farklı uygulama alanlarına yönlenmesine olanak tanıyacaktır.

Yaygınlaştırma faaliyetleri olarak projemizde, İzmir İlinin 30 farklı ilçesinden  (özellikle dezavantajlı okullar) seçilecek olan katılımcı öğretmenler bulundukları ilçedeki fen grubu dersleri öğretmenlerine bilgilendirme toplantıları yapacaklardır. Ayrıca, proje sonunda hazırlanacak olan kitapçık proje web sayfasından yayınlanacak ve de ilçeler aracılığı ile dijital olarak tüm okullara gönderilecektir. Bu sayede bilginin öğretmenler aracılığı ile geniş öğrenci kitlelerine ulaşması sağlanarak; tıp, çevre, enerji, elektronik, malzeme, eczacılık gibi çok geniş uygulama alanlarına sahip ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine olanak sağlayan bu alanlara öğrencilerin yönlendirilmesi gerçekleştirilecektir. Projenin uzak hedefi ise kendi alanını daha önceden tanıyıp özveriyle çalışan bireylerin yetişmesine, ülkemizin ihtiyacı olan milli teknolojilerin geliştirilmesine, dışa bağımlılığın azalmasına, üretilen teknolojik ürünlerin dış pazarlara sunulmasına, ekonomik kazançlar sağlayarak büyük bir toplum faydasının oluşmasına zemin hazırlamaktır.

“2017-2018 Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı’nında [1]; Nanoteknoloji alanında başlatılan çalışmaların genişletilip çeşitlendirilerek sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanmıştır. Bu sebeple öncelikli hedefin; geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen nanoteknoloji alanında mevcut gelişmeleri yakalamak, çeşitli ulusal programlar ve yatırımlar ile bu teknolojide rekabet edebilecek düzeye gelmek olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, <em>gerek kamu kurum-kuruluşları gerekse özel sektör kuruluşlarınca üniversitelerde yapılan akademik çalışmalardaki gelişmeleri takip ederek üniversitelerle çalışmaları eşgüdümlü bir şekilde yürütüp nanoteknolojinin geliştirilmesi için gerekli adımların atılması hedeflenmektedir.” </em>[1] Projemizde Nanoteknoloji alanındaki akademik personel ile eğitim alanında hizmet veren öğretmenlerimizin işbirliği sağlanarak bu alanda rekabet edebilme gücümüzü arttıracak yeni teknolojilere hakim, donanımlı bireylerin yetiştirilmesi sağlanacaktır. Böylece, Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan hedeflere ulaşılmasında büyük aşama kat edilecektir.

TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Vizyon 2023” [2] projesine bakıldığında Nanoteknoloji’nin öncelikli alanlar arasında yer aldığı görülmektedir. 2004 yılında hazırlanan Vizyon 2023 projesinde nanoteknolojinin gelecekteki önemi belirtilerek bilim ve teknoloji politikaları üzerine önerilerde bulunulmuş, nanoteknoloji ile ilgili yedi ana teknolojik alan belirlenerek bu alanlara yönelik yol haritaları oluşturulmuştur [2]. Projemiz kapsamında verilecek tematik eğitimler Tübitak’ın Vizyon 2023 proje hedeflerinde yer alan öncelikli teknoloji alanlarından seçilmiştir. Bu alanlar: Nanokarakterizasyon ve sentezleme, Nanoelektronik, Nanobiyoteknoloji, Nanofotonik, Nanomalzemeler, ve Nanoenerji’dir. Bu eğitimlerle; öğretmenlerimizde doğrudan, öğrencilerimizde ise dolaylı olarak Nanoteknoloji vizyonu kazandırılacaktır. Ayrıca, Tübitak Vizyon 2023 hedeflerine ulaşmasında büyük bir destek sağlayacaktır.

Projemizde işbirliği kurulan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Katip Çelebi Üniversitesi, Ege Üniversite Güneş Enerjisi Enstitüsü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Malzeme Uygulama ve Üretim Merkezi mevcut altyapı imkanlarının geniş kitleler tarafından tanınması, bu kitlelerin imkanlardan faydalanması ile Nanobilim alanında ülkemizin öncü olması sağlayacak yeni teknolojiler üreten akademisyenlerin yetişmesine de olanak sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

1- Bilim, Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı, “Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2018)”, Nisan 2017.

2- TÜBİTAK, “Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi”, versiyon 19, 2004.

Yaklaşan Etkinlikler

 

Şu anda yaklaşan etkinlikler bulunmamaktadır.

İletişim

 
  • Telefon: (0232) 280 35 00
  • Adres: Fevzi Paşa Mahallesi, 452. Sk. 15 A, 35260 Konak/İzmir