YENİLİKÇİ GENÇLİK

ÜRETEN NESİLLER

GÜÇLÜ YARINLAR

 • Hedef kitlemiz olan Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi öğretmenlerinin N&N alanında tutum, farkındalık, bilgi ve deneyimlerinin arttırılmasıdır.
 • Bu amaçla, üniversitelerle işbirliği içerisinde N&N üzerine tematik yaklaşım ile eğitim programı hazırlanmıştır.
 • Bu tematik alanlar nanosentez-karakterizasyon, nanofotonik, nanomalzeme, nanoelektronik, yakıt hücreleri ve enerjidir. Eğitimler sonunda N&N konularında ders içerikleri hazırlanacak ve müfredatlara entegrasyonu sağlanacaktır.
 • Bu içerikler kitapçık haline dönüştürülerek yaygınlaştırılacaktır.
 • Uygulamalı ders etkinliklerinin hazırlanması ile öğrencilere N&N alanında üst seviyede bilgi ve farkındalık kazandırılması hedeflenmektedir.
 • Yeni teknolojik gelişmelerle donanmış bireylerin yetiştirilmesiyle insanlığın ihtiyaç duyduğu tıp, enerji, elektronik, bilişim gibi alanlarda milli projelerin üretilmesi ve yüksek düzeyli toplum faydası sağlanacaktır.

Feynman’ın 1959’da Amerikan Fizik Topluluğunun Yıllık Toplantısında “Aşağıda Çok Yer Var: Yeni bir Fizik Alanına Girmek İçin Davet” sunumuyla[1] kapılarını açtığı nanoteknoloji çağı, geleceğimizi şekillendirme yolunda dev adımlarla ilerlemektedir. 2010 yılında 339 milyar dolar olan nano-bazlı ürün pazarının 2018’de 3 trilyon dolara çıkması beklenmektedir[2]. Yılda %18-20 oranında büyüyen bu pazarda yerimizi almamız ülkemizin uzun vadeli büyüme hedefleri açısından hayati önem taşımaktadır.TÜBİTAK’da “Vizyon 2023” projesinde Nanobilim&Nanoteknoloji’yi (N&N) öncelikli alanlar arasına dahil etmiştir.

1987 yılı Ekonomi Nobeli sahibi Solow “Büyüme Teorisi ve Sonrası” başlıklı ödül konuşmasında, “Büyümenin birincil itici gücü teknoloji ise, ikincisi insan kaynağına yapılan yatırımdır”[3] diyerek teknolojik bir alanda büyümenin, ancak o alanda gerekli insan kaynağını oluşturmakla mümkün olduğunu vurgulamıştır. Güney Kore’nin bu ilkeye bağlı kalarak yaptığı sıçrama en iyi örnektir. Gereken insan kaynağı potansiyelinin yetiştirilmesi için, N&N alanında bilgi ve farkındalığı yüksek eğitimcilerin varlığı bu alanın öğrencilere tanıtılması için büyük öneme sahiptir. Arge Birimi olarak incelediğimiz makalelerde, öğretmenlerimizin bu alandaki bilgi düzeyi ve farkındalığının düşük olduğu gözlenmiştir.

Projemizin amacı; hedef kitlemiz olan Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi öğretmenlerinin N&N alanında tutum, farkındalık, bilgi ve deneyimlerinin arttırılmasıdır. Bu amaçla, üniversitelerle işbirliği içerisinde N&N üzerine tematik yaklaşım ile eğitim programı hazırlanmıştır. Bu tematik alanlar nanosentez-karakterizasyon, nanofotonik, nanomalzeme, nanoelektronik, yakıt hücreleri ve enerjidir. Eğitimler sonunda N&N konularında ders içerikleri hazırlanacak ve müfredatlara entegrasyonu sağlanacaktır. Bu içerikler kitapçık haline dönüştürülerek yaygınlaştırılacaktır. Uygulamalı ders etkinliklerinin hazırlanması ile öğrencilere N&N alanında üst seviyede bilgi ve farkındalık kazandırılması hedeflenmektedir. Yeni teknolojik gelişmelerle donanmış bireylerin yetiştirilmesiyle insanlığın ihtiyaç duyduğu tıp, enerji, elektronik, bilişim gibi alanlarda milli projelerin üretilmesi ve yüksek düzeyli toplum faydası sağlanacaktır.

Projemizde nitel ve nicel yöntemleri içeren “Karma Araştırma Yönetimi” kullanılacaktır. Yapılacak ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile öğretmenlerin N&N tutum, farkındalık, bilgi ve deneyimleri ile hazırlanan eğitim programının başarısı ölçülecektir.

KAYNAKÇA

1- Richard Feynman,  ‘There’s Plenty of Room at the Bottom: An Invitation to Enter a New Field of Physics’, Annual American Physical Society Meeting, California Institute of Technology, December 29, 1959.

2- Olga B. Koshovets, Nikolay A. Ganichev,  ‘Nanotechnology Contribution to Innovation-Driven Growth: Hype or Hope?’, Journal of Economy & Business, ISSN 1314-7242, Volume 10, Page 552, 2016.

3- Robert M. Solow, ‘Growth Theory and After’, The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel,  8 Aralık, 1987.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında hazırladığımız “Nanoteknoloji Eğitim Reformu” isimli projemiz ilimizde bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Malzeme Üretim ve Uygulama Merkezi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi iş birlikleri üzerine yapılandırılmıştır.

Üniversitelerden sağlanacak olan öğretim üyesi akademik desteği ve ileri teknoloji ile donatılmış laboratuvar ortamında alınacak deneysel yöntem ve teknikler ile verilecek eğitimler sayesinde öğretmenlerimizin bu alanda bilgi ve farkındalık düzeyinin arttırılmasına olanak sağlanacaktır.Eğitim sonrasında hazırlanacak olan ders planları ve etkinliklerinin müfredata entegrasyonu ile derslerde Nanobilim ve Nanoteknoloji konularının etkin bir şekilde işlenmesi beklenmektedir. Öğrencilere ulaşacak olan bu bilgi ve uygulamalar onlarda Nanoteknoloji alanında farkındalık ve merak oluşturarak meslek seçimlerini büyük ölçüde etkileyecektir. Özellikle farklı Fen alanlarındaki öğretmenlerin derslerini deneysel çalışmalarla desteklemesi, Nanobilim-Nanoteknoloji eğitiminin okullarda yaygınlaşması, öğrencilerin Nanoteknoloji’nin farklı uygulama alanlarına yönlenmesine olanak tanıyacaktır.

Yaygınlaştırma faaliyetleri olarak projemizde, İzmir İlinin 30 farklı ilçesinden  (özellikle dezavantajlı okullar) seçilecek olan katılımcı öğretmenler bulundukları ilçedeki fen grubu dersleri öğretmenlerine bilgilendirme toplantıları yapacaklardır. Ayrıca, proje sonunda hazırlanacak olan kitapçık proje web sayfasından yayınlanacak ve de ilçeler aracılığı ile dijital olarak tüm okullara gönderilecektir. Bu sayede bilginin öğretmenler aracılığı ile geniş öğrenci kitlelerine ulaşması sağlanarak; tıp, çevre, enerji, elektronik, malzeme, eczacılık gibi çok geniş uygulama alanlarına sahip ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine olanak sağlayan bu alanlara öğrencilerin yönlendirilmesi gerçekleştirilecektir. Projenin uzak hedefi ise kendi alanını daha önceden tanıyıp özveriyle çalışan bireylerin yetişmesine, ülkemizin ihtiyacı olan milli teknolojilerin geliştirilmesine, dışa bağımlılığın azalmasına, üretilen teknolojik ürünlerin dış pazarlara sunulmasına, ekonomik kazançlar sağlayarak büyük bir toplum faydasının oluşmasına zemin hazırlamaktır.

“2017-2018 Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı’nında [1]; Nanoteknoloji alanında başlatılan çalışmaların genişletilip çeşitlendirilerek sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanmıştır. Bu sebeple öncelikli hedefin; geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen nanoteknoloji alanında mevcut gelişmeleri yakalamak, çeşitli ulusal programlar ve yatırımlar ile bu teknolojide rekabet edebilecek düzeye gelmek olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, gerek kamu kurum-kuruluşları gerekse özel sektör kuruluşlarınca üniversitelerde yapılan akademik çalışmalardaki gelişmeleri takip ederek üniversitelerle çalışmaları eşgüdümlü bir şekilde yürütüp nanoteknolojinin geliştirilmesi için gerekli adımların atılması hedeflenmektedir.” [1] Projemizde Nanoteknoloji alanındaki akademik personel ile eğitim alanında hizmet veren öğretmenlerimizin işbirliği sağlanarak bu alanda rekabet edebilme gücümüzü arttıracak yeni teknolojilere hakim, donanımlı bireylerin yetiştirilmesi sağlanacaktır. Böylece, Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan hedeflere ulaşılmasında büyük aşama kat edilecektir.

TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Vizyon 2023” [2] projesine bakıldığında Nanoteknoloji’nin öncelikli alanlar arasında yer aldığı görülmektedir. 2004 yılında hazırlanan Vizyon 2023 projesinde nanoteknolojinin gelecekteki önemi belirtilerek bilim ve teknoloji politikaları üzerine önerilerde bulunulmuş, nanoteknoloji ile ilgili yedi ana teknolojik alan belirlenerek bu alanlara yönelik yol haritaları oluşturulmuştur [2]. Projemiz kapsamında verilecek tematik eğitimler Tübitak’ın Vizyon 2023 proje hedeflerinde yer alan öncelikli teknoloji alanlarından seçilmiştir. Bu alanlar: Nanokarakterizasyon ve sentezleme, Nanoelektronik, Nanobiyoteknoloji, Nanofotonik, Nanomalzemeler, ve Nanoenerji’dir. Bu eğitimlerle; öğretmenlerimizde doğrudan, öğrencilerimizde ise dolaylı olarak Nanoteknoloji vizyonu kazandırılacaktır. Ayrıca, Tübitak Vizyon 2023 hedeflerine ulaşmasında büyük bir destek sağlayacaktır.

Projemizde işbirliği kurulan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Katip Çelebi Üniversitesi, Ege Üniversite Güneş Enerjisi Enstitüsü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Malzeme Uygulama ve Üretim Merkezi mevcut altyapı imkanlarının geniş kitleler tarafından tanınması, bu kitlelerin imkanlardan faydalanması ile Nanobilim alanında ülkemizin öncü olması sağlayacak yeni teknolojiler üreten akademisyenlerin yetişmesine de olanak sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

1- Bilim, Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı, “Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2018)”, Nisan 2017.

2- TÜBİTAK, “Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi”, versiyon 19, 2004.

Projemizin nihai amacı; Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi öğretmenlerinde Nanobilim ve Nanoteknoloji alanında gözlenebilir bir farkındalık yaratmaktır. Projemizin hedef kitlesi; liselerde çalışan Fizik, Kimya, Biyoloji öğretmenleri ile ortaokullarda eğitim veren Fen Bilgisi öğretmenleridir. Projemizin etkisinin yüksek olması amacıyla İzmir ilinin 30 farklı ilçesinden seçilecek birer öğretmenin eğitimlere katılımı sağlanacaktır. Katılımcı öğretmenler ilçelerinde bulunan diğer fen grubu öğretmenleriyle bilgi paylaşımı sağlayarak Nanoteknoloji farkındalığının yaygınlaşmasına katkı sağlayacaklardır.

Hedef kitle olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi branşı öğretmenlerinin belirlenmesinin sebebi söz konusu ders müfredatlarında Nanobilim-Nanoteknoloji konularının bulunmasına karşın bu alanda öğretmen farkındalığının yüzeysel olması, bilgi ve deneyim birikimlerininse yüksek olmamasıdır. İncelenen makaleler bu alanda çalışmalar yapılmasının gerekliliği ve önemini açıkça ortaya koymaktadır. Projemiz kapsamında hazırlanan eğitim programı Fen grubu öğretmenlerimizin Nanobilim-Nanoteknoloji alanında kendilerini geliştirmelerini, bilgi, deneyim ve tecrübelerini arttırmalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Böylece söz konusu derslerin daha verimli ve etkili yürütülmesi sağlanacaktır. Etkinlikler sonunda Nanobilim-Nanoteknoloji ders etkinlikleri kitapçığı hazırlanacaktır. Hazırlanan kitapçık e-kitap olarak diğer öğretmenlerin kullanımına sunulacaktır.

Hedef Kitle Seçim Kriterleri

 1. Fizik, Kimya, Biyoloji ya da Fen Bilgisi branşından olma
 2. Bilimsel proje deneyim, tecrübe ve meraka sahip olma
 3. Motivasyonu yüksek, işbirlikçi çalışmalara açık, edindiği bilgiyi aktarabilme yeteneğine ve özveriye sahip olma
 4. Tübitak 4006 Bilim Şenliği Projesi yapmış/yapmaya istekli olma
 5. Analitik düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olma

Öncelik Tanınacak Katılımcı Öğretmen Kriterleri

 1. Doktora yapmış/yapıyor olma
 2. Tezli Yüksek lisans yapmış/yapıyor olma
 3. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış bilimsel çalışmalar yapmış olma
 4. Ulusal/Uluslararası toplantılarda yayımlanmış tebliğin olması
 5. Yayımlanmış kitabı olma
 6. Bilimsel araştırma proje yarışmalarına veya etkinliklerine katılmış/ödül almış olma
 7. Tübitak Ortaokul-Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katılmış/ödül almış olma,
 8. Çalışılan kurumda aktif olarak kullanılan laboratuvara sahip olma

Bilimsel çalışmalarda aktif olan öğretmenlerin katılımı sağlanarak proje kazanımlarının yüksek olması, geniş kitlelere ulaşması hedeflenmektedir. Katılımcı seçimlerinde cinsiyet ve branş dağılım eşitliğine dikkat edilecektir.

Dokuz Eylül Üniversitesi

2

Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Fotonik Bölümü

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı

Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

BioNanoGen

BioNanoGen Teknoloji Geliştirme AR-GE Departmanı

Tanışma,Ön Değerlendirme,5E Modeli ile Ders Planı Hazırlama etkinlikleri öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Tanışma,Ön Değerlendirme,5E Modeli ile Ders Planı Hazırlama

Eğitimleri Prof. Dr. Mehmet POLAT tarafından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde gerçekleştirilmiştir.

 

Nanokarakterizazyon ve Sentezleme

DEU EMUM’da Dr.Serdar YILDIRIM ve Doç.Dr.Faruk EBEOĞLUGİL liderliğinde Nanokompozitler ve Nanoelektronik üzerine çalıştık.

Nanokompozitler ve Nanoelektronik

Eğitimler Ege Üni. Güneş Enst.’de Prof.Dr.Ceylan ZAFER ve Dr.Burak GÜLTEKİN tarafından verilmiştir.

Nanoenerji

Nanofotonik Eğitiminin İlk oturumu Dr. Aziz KOLKIRAN tarafından Katip Çelebi Üniversitesi’nde verilen eğitimle tamamlandı.

Nanofotonik

Eğitiminin ikinci oturumu Dr. Sinan BALCI tarafından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde verilen eğitimle tamamlandı.

Nanofotonik

Nanobiyoteknoloji konusu Katip Çelebi Üniversitesi’nde Dr. Melike KARAKAYA tarafından verilmiştir.

Nanobiyoteknoloji

Ders Planları Sunum ve Değerlendirme Etkinlikleri

Ders Planları,Sunum ve Değerlendirme Etkinlikleri

Yaklaşan Etkinlikler

 

Şu anda yaklaşan etkinlikler bulunmamaktadır.

İletişim

 
 • Telefon: (0232) 280 35 00
 • Adres: Fevzi Paşa Mahallesi, 452. Sk. 15 A, 35260 Konak/İzmir